قرآن کریم با تلاوت عبدالباسط عبدالصمد

 

توضیح: برای ضبط فایل با موس کلیک راست کنید. فایل را بر روی یک شاخه مشخص مثلا به نام قرآن ضبط نمایید تا در آینده نیز بدون نیاز به اینترنت آن را گوش کنید.
 
1- فاتحه
2- بقره
3- آل عمران
4- نساء
5- مائده
6- انعام
7- اعراف
8- انفال
9- توبه
10- يونس
11- هود
12- يوسف
13- رعد
14- ابراهيم
15- حجر
16- نحل
17- اسراء
18- كهف
19- مريم
20- طه
21- انبياء
22- حج
23- مؤمنون
24- نور
25- فرقان
26- شعراء
27- نمل
28- قصص
29- عنكبوت
30- روم
31- لقمان
32- سجده
33- احزاب
34- سبأ
35- فاطر
36- يس
37- صافات
38- ص
39- زمر
40- غافر
41- فصلت
42- شورى
43- زخرف
44- دخان
45- جاثيه
46- احقاف
47- محمد
48- فتح
49- حجرات
50- ق
51- ذاريات
52- طور
53- نجم
54- قمر
55- رحمن
56- واقعه
57- حديد
58- مجادله
59- حشر
60- ممتحنه
61- صف
62- جمعه
63- منافقون
64- تغابن
65- طلاق
66- تحريم
67- ملك
68- قلم
69- حاقه
70- معارج
71- نوح
72- جن
73- مزمل
74- مدثر
75- قيامه
76- انسان
77- مرسلات
78- نبأ
79- نازعات
80- عبس
81- تكوير
82- انفطار
83- مطففين
84- انشقاق
85- بروج
86- طارق
87- اعلى
88- غاشيه
89- فجر
90- بلد
91- شمس
92- ليل
93- ضحى
94- شرح
95- تين
96- علق
97- قدر
98- بينه
99- زلزله
100- عاديات
101- قارعه
102- تكاثر
103- عصر
104- همزه
105- فيل
106- قريش
107- ماعون
108- كوثر
109- كافرون
110- نصر
111- مسد
112- اخلاص
113- فلق
114- ناس