• مهمترین نکته در سیستم آموزشی فنلند چیست که باعث موفقیت آنها شده است؟ چگونه می توان از این نکته برای بهبود سیستم آموزشی در افغانستان استفاده کرد؟ کلیپ را تماشا کنید!

  • داستان ما; یک سوال همیشگی! دور باطل جنگ و بی سوادی. کلیپ را تماشا کنید!

  • سیستم آموزشی آلمان چگونه کار می کند؟ چگونه می توان از نحوه آموزش جرمنی ها برای بهبود سیستم آموزشی در افغانستان استفاده کرد؟ کلیپ را تماشا کنید!

  • چهار میلیون طفل محروم از تحصیل در افغانستان! بی تفاوت نباشیم کلیپ را تماشا کنید!

  • توسعه حرفه ای مدیر مکتب: مهم ترین عامل در موفق شدن یا موفق نشدن برنامه های یک سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است این مطلب را بخوانید!

  • مدیریت علمی: جستجو در جهت یافتن روش‌های اثربخش و کارا در سازمان‌ها موجب ظهور مکتب کلاسیک در مدیریت شد که به تدوین مدیریت علمی به دست فردریک وینسلو تیلور انجامید این مطلب را بخوانید!